Wynik egzaminu

car2


Wynik egzaminu:

 
Osoba egzaminowana uzyskuje:

1) Pozytywny wynik części praktycznej egzaminu państwowego, jeżeli poprawnie wykonała zadania na placu manewrowym oraz w ruchu drogowym.
2) Negatywny wynik części praktycznej egzaminu państwowego jeżeli :

a) Dwukrotnie nieprawidłowo wykonała to samo zadanie egzaminacyjne,
b) Zachodzą okoliczności przerwania egzaminu przez egzaminatora z powodu zaistnienia przesłanek określonych w Art. 52 ust.2 ustawy (Część praktyczna egzaminu może zostać zakończona przed wykonaniem wszystkich określonych zakresem egzaminu zadań jedynie w przypadku, gdy zachowanie osoby zdającej zagraża bezpośrednio bezpieczeństwu życiu i zdrowiu uczestników ruchu drogowego) w szczególności określone w tabeli nr 1 Dz.U. 2012 nr 0 poz. 995